fbpx
08/02/2021

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności w relacjach z klientami AGRINAVIA Polska Sp. z o.o., NIP 5542916264

W związku ze sprzedażą, usługami i działaniami marketingowymi dotyczącymi naszych produktów, Datalogisk A/S, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza różne dane osobowe swoich klientów, dostawców, użytkowników naszych stron internetowych oraz mediów społecznych.

W niniejszej polityce prywatności opisane zostały różne aspekty naszego przetwarzania, korzystania i udostępniania danych osobowych z tym związane.

Kategorie informacji i cele

Gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat:

 • Dane kontaktowe prywatne i służbowe
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
 • Numer klienta i numer kontaktowy
 • Numer organizacji
 • Pozycja/lokalizacja 
 • Zawód i zajmowane stanowisko
 • Adres IP
 • Adres MAC
 • Numer CPU
 • Nazwa komputera
 • System operacyjny i język
 • Pamięć komputera
 • Data logowania
 • Moduły aplikacji
 • Forma prawna przedsiębiorstwa
 • Numer konta i zdolność kredytowa
 • Historia korzystania z narzędzia analitycznego Google Analytics (przez stronę internetową Datalogisk/Agrinavia)
 • Nazwa użytkownika
 • Numer faksu
 • Język
 • Informacje na temat własności i produkcji

Powyższe informacje gromadzone są i przetwarzane w następujących celach:

 • Zarządzanie relacją z klientem, w tym:
  • Obsługa zamówień
  • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem
  • Dostarczanie towarów/produktów/wsparcia
  • Wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i jej zakończenie, włącznie z wystawianiem faktur i windykacją należności
  • Ocena zdolności kredytowej
  • Działania marketingowe mające na celu promowanie naszych produktów
  • Analiza użytkowania produktów
 • Aby zapewnić  funkcje naszego oprogramowania i odpowiadać na pytania dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami (np. Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, oraz innymi prawnie uzasadnionymi interesami): 
  • Wymogi dotyczące dokumentacji
  • Wdrażanie i utrzymanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
  • Obsługa zapytań i reklamacji ze strony podmiotów, których dane dotyczą i innych
  • Rozwiązywanie sporów z podmiotami zarejestrowanymi i osobami trzecimi.

Źródła

Państwa dane osobowe gromadzone są w związku z nawiązaniem z nami relacji w charakterze klienta.

W niektórych przypadkach dane osobowe gromadzone są:

 • Ze strony internetowej firmy Datalogisk (Agrinavia) w związku z wypełnianymi formularzami i plikami cookie,
 • Korzystanie z naszych rozwiązań programowych, np. poprzez udostępnianie pozycji 
 • Z instytucji oceniających zdolność kredytową w związku z przeprowadzaniem oceny zdolności kredytowej.

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia postanowień wynikających z umowy, w której podmiot, którego dane dotyczą jest stroną oraz do jej zakończenia, zob. Artykuł 6 (1) (b) Rozporządzenia o ochronie danych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem, zob. Artykuł 6 (1) (f) Rozporządzenia o ochronie danych.
 • Podmiot, którego dane dotyczą wyraził zgodę zgodnie z Artykułem 6 (1) (a)  Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych;

Gromadząc dane osobowe bezpośrednio od Państwa w celu świadczenia usług, dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, służą do zawarcia umowy z nami. Są Państwo zobowiązani nam te dane osobowe dostarczyć. W przypadku niepodania nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług, gdyż informacje te są konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy i zgodnie z powyższą podstawą prawną.

Funkcja oprogramowania do zbierania informacji o lokalizacji użytkownika nie jest przechowywana przez Datalogisk / Agrinavia i jest używana tylko do udostępniania pozycji / lokalizacji innym użytkownikom korzystającym z tej samej licencji. Funkcję można wyłączyć podczas używania programu. 

Gdy gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Państwa w celach marketingowych, dostarczają nam Państwo swoje dane osobowe dobrowolnie. Nie są Państwo zobowiązani podawać nam tych danych osobowych. W przypadku niepodania nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zapewnić Państwu informacji marketingowych dostosowanych do Państwa konkretnych potrzeb.

Podstawa prawna przekazywania danych osobowych

Dane osobowe będą ujawnione jedynie za Państwa zgodą, na przykład następującym odbiorcom:

 • Firmom z branży handlu zbożem
 • Przetwórcom
 • Konsultantom rolniczym lub im podobnym

Poniżej przedstawiono cel i podstawę prawną przekazywania danych osobowych:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia postanowień wynikających z umowy, w której podmiot, którego dane dotyczą jest stroną oraz do jej zakończenia, zob. Artykuł 6 (1) (b) Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem, zob. Artykuł 6 (1) (f) Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Podmiot danych udzielił zgody zgodnie z Artykułem 6 (1) (a) Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Zgoda jako podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i ujawniania

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na wyrażonej przez Państwa zgodzie, mają Państwo prawo cofnąć zgodę bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże, nie wpłynie to na przetwarzanie lub ujawnianie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane

Przekażemy Państwa dane osobowe podmiotom dostarczającym nam usługi IT, które będą te dane przechowywać.

Przekazujemy Państwa dane osobowe również następującym podmiotom przetwarzającym dane w celach marketingowych;

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

W przypadku zalegania z należnościami, Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmie windykacyjnej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom, w tym dostawcom usług kontrolnych.

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom w krajach spoza UE/EOG

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom w krajach spoza EU/EOG.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego wypełnienie wyżej wymienionych celów, ale nie dłużej niż 5 lat po ustaniu relacji z Państwem w charakterze klienta.

Państwa pozostałe prawa

Posiadają Państwo – w granicach obowiązującego prawa – pewne uprawnienia, w tym prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do korygowania nieprawidłowych informacji, prawo usunięcia informacji, prawo ograniczenia informacji, oraz prawo przenoszenia danych.

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo wnieść sprzeciw względem naszego skądinąd legalnego przetwarzania danych osobowych, w tym zautomatyzowanego, wynikającego z indywidualnej decyzji oraz przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, w tym Agencji Ochrony Danych.

Kontakt                                                                                                                  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub związanych z egzekwowaniem Państwa praw, prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym: mail@agrinavia.pl

AGRINAVIA Polska Sp. z o.o.
ul.dr A.Schmidta 1 Żołędowo
PL-86-031 Osielsko
NIP 5542916264
REGON 341205583
Tel.+48 515 230 958

Dnia: sierpień 2020 r.

Agrinavia.pl