fbpx
08/02/2021

UMOWA LICENCYJNA

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM NA OPROGRAMOWANIE FIRMY DATALOGISK A/S

Datalogisk A/S

Stubbekøbingvej 41

DK-4840 Nørre Alslev

Denmark.

Org. no: DK78871911

E-mail: mail@datalogisk.dk

Sierpień 2020 r.

1.    Definicje

Datalogisk A/S, dalej Datalogisk, sprzedaje i rozprowadza oprogramowanie wspomniane w niniejszej umowie.

Nabywca oprogramowania i umowy abonenckiej jest zwany dalej Licencjobiorcą.

Oprogramowanie oznacza całe oprogramowanie wraz z modułami opracowanymi i rozprowadzanymi przez firmę Datalogisk.

2. Zakres licencji

DATALOGISK niniejszym przyznaje Licencjobiorcy nieprzenoszalne, niewyłączne prawo na użytkowanie oprogramowania/modułów oprogramowania dostarczonych przez DATALOGISK (dalej „Oprogramowanie”) wraz z powiązaną dokumentacją. Prawo do użytkowania obejmuje użytkowanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę we własnych celach, a Licencjobiorca nie ma prawa przenosić/cedować takiego prawa do użytkowania poprzez sprzedaż, dzierżawę lub wynajem itp. ani udzielać stronom trzecim dostępu do użytkowania Oprogramowania.

Prawo do użytkowania uzależnione jest od zapłaty przez Licencjobiorcę opłaty konfiguracyjnej oraz aktualnej obowiązkowej opłaty z tytułu prawa do użytkowania i serwisu.

Prawo do użytkowania pozostaje w mocy tak długo, jak długo Licencjobiorca utrzymuje i płaci za obowiązkową, aktualną całą umowę dotyczącą prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego zawartą z DATALOGISK w odniesieniu do całego nabytego Oprogramowania, do czasu gdy umowa ta nie zostanie rozwiązana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym art. 11. W odniesieniu do niektórych produktów DATALOGISK może – wedle swojego wyłącznego uznania – zaoferować Licencjobiorcy możliwość zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu prawa do użytkowania na czas nieokreślony bez powiązanej umowy dotyczącej prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego.

W przypadku wygaśnięcia umowy dotyczącej prawa użytkowania/abonamentu serwisowego DATALOGISK usunie prawo użytkowania po wygaśnięciu ostatniego okresu takiej umowy.

Jeżeli Licencjobiorca nie zapłaci za faktury w terminie, prawo do użytkowania może w całości wygasnąć, a dalsze użytkowanie Oprogramowania stanowić będzie naruszenie praw przysługujących firmie DATALOGISK.

3. Warunki dostawy i płatności

Dla celów niniejszej Umowy licencyjnej zwrot „Dostawa” należy rozumieć jako termin, w którym Oprogramowanie zostanie udostępnione Licencjobiorcy. Odbywa się to poprzez wysłanie kodu aktywacyjnego lub przypisanie nazwy użytkownika i kodu dostępu.

Opłata konfiguracyjna zostanie zafakturowana przez firmę DATALOGISK po dostarczeniu oprogramowania. Aktualna obowiązkowa opłata z tytułu prawa do użytkowania/usługi zostanie zafakturowana z góry na roczny okres (Okres usługi). Preferowana jest wysyłka faktur pocztą elektroniczną. Termin zapłaty faktury wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej wystawienia. W przypadku gdy zafakturowane kwoty nie zostaną uregulowane w terminie, DATALOGISK ma prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości 1,5% miesięcznie lub ich część bez konieczności wystosowania wyraźnego żądania zapłaty odsetek. DATALOGISK naliczy opłatę z tytułu przypomnienia w wysokości co najmniej 100,00 DKK za każde przypomnienie wysłane w związku ze spóźnioną płatnością.

4. Kopiowanie

Licencjobiorca ma prawo dokonywać kopiowania w zakresie, w jakim jest to konieczne do użytkowania Oprogramowania, z uwzględnieniem instalacji na sprzęcie Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorca ma prawo kopiować Oprogramowanie w celu sporządzenia kopii zapasowej. Licencjobiorca nie ma prawa wykonywać dalszych kopii, a wyżej wspomnianych dozwolonych kopii nie wolno przekazywać stronom trzecim. Jeżeli Licencjobiorca sprzeda stronie trzeciej sprzęt, na którym zainstalowano Oprogramowanie, jest zobowiązany zapewnić, aby Oprogramowanie zostało usunięte przed przekazaniem sprzętu stronie trzeciej.

Licencjobiorca nie ma prawa wykorzystywać treści baz danych powiązanych z Oprogramowaniem w żadnym innym kontekście niż użytkowanie Oprogramowania.

5. Zmiany i korekty

Licencjobiorca ma prawo dokonywać takich zmian i korekt w swoich kopiach, jakie są wspierane przez Oprogramowanie i jakie są konieczne, by Oprogramowanie było użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Licencjobiorca powinien jednak zwrócić uwagę, że wszelkie zmiany/korekty w Oprogramowaniu, które nie zostały wykonane przez DATALOGISK, najprawdopodobniej prowadzą do całkowitego lub częściowego zwolnienia DATALOGISK z odpowiedzialności oraz że wszelkie zmiany/korekty mogą powodować problemy, np. w formie utraconej funkcjonalności, w szczególności w odniesieniu do przyszłych aktualizacji itp., otrzymywanych od DATALOGISK.

6. Prawa własności intelektualnej

DATALOGISK posiada wszelkie prawa do Oprogramowania, z uwzględnieniem wszystkich praw autorskich, praw do znaku towarowego i innych praw własności intelektualnej. Każde naruszenie praw DATALOGISK będzie traktowane jako poważne naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej. Licencjobiorca nie może łamać ani zmieniać kodów licencji, zmieniać/usuwać numerów seryjnych modułów, oznaczeń praw, znaków towarowych itp.

7. Prawa stron trzecich

DATALOGISK zapewnia, że Oprogramowanie nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich.

Jeżeli strona trzecia sprzeciwi się użytkowaniu Oprogramowania, Licencjobiorca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie firmę DATALOGISK. W takiej sytuacji DATALOGISK ma prawo przejąć sprawę i wszelkie powiązane wydatki. DATALOGISK ma prawo – na swój własny koszt – przejąć sprawę na przykład w celu zabezpieczenia swoich interesów w związku z możliwym postępowaniem sądowym oraz zawarcia ugody w odniesieniu do rzekomego naruszenia.

Jeżeli strona trzecia uzyska potwierdzenie roszczenia o naruszenie w formie prawomocnego i ostatecznego wyroku lub orzeczenia arbitrażowego, firma DATALOGISK jest zobowiązana na swój własny koszt:

1) uzyskać dalsze prawo do użytkowania Oprogramowania lub 2) zaprzestać naruszenia poprzez zmianę Oprogramowania, lub 3) wymienić Oprogramowanie na inny produkt zawierający takie same ogólne funkcje, jak Oprogramowanie, lub 4) rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną bez wypowiedzenia i bezzwłocznie zwrócić opłaty z tytułu prawa do użytkowania/usługi zapłacone jej przez Licencjobiorcę od momentu wystąpienia naruszenia, z uwzględnieniem przynajmniej kwoty opłaty z tytułu prawa do użytkowania/usługi za aktualny okres subskrypcji takiego takiego prawa użytkowania/usługi. W przypadku anulowania niniejszej Umowy licencyjnej Licencjobiorca odinstaluje Oprogramowanie, z uwzględnieniem między innymi aktualizacji, nowych wydań i nowych wersji, oraz zniszczy wszystkie kopie zapasowe i/lub ich zarchiwizowane kopie. Poza wyżej wymienionymi obowiązkami DATALOGISK nie ponosi żadnych innych obowiązków ani żadnej innej odpowiedzialności, a w wyniku naruszenia praw stron trzecich, z uwzględnieniem wniesienia roszczeń o odszkodowanie, Licencjobiorca nie może korzystać z żadnych środków prawnych w związku z naruszeniem poza powyższymi środkami, niezależnie od poziomu zaniedbania.

8. Wybór produktu przez Licencjobiorcę

Produkty Oprogramowania firmy DATALOGISK to standardowe produkty, które mogą być wykorzystywane w takim stanie, w jakim się znajdują, a firma DATALOGISK nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Oprogramowania z wymogami i życzeniami Licencjobiorcy.

9. Naprawa błędów i usterek

DATALOGISK zwraca uwagę na fakt, że nie ma praktycznej możliwości wyprodukowania oprogramowania bez błędów w każdej sytuacji lub kombinacji.

Zachęca się Licencjobiorcę do zalogowania do Oprogramowania lub jego zainstalowania i przetestowania bezzwłocznie po dostawie. Przez 3 (trzy) miesiące po dostawie DATALOGISK gwarantuję dostawę wymienną Oprogramowania, jeżeli instalacja jest niemożliwa ze względu na błędy związane z pobraniem. Jednak nie oznacza to gwarancji, że Oprogramowanie może zostać zainstalowane lub może być użytkowane, ponieważ konfiguracja itp. sprzętu i systemu Licencjobiorcy może powodować problemy lub uniemożliwiać właściwą instalację.

Specyfikacja wymogów sprzętowych dostępna jest na stronie www.Agrinavia.com.

W przypadku gdy Licencjobiorca wniesie pisemną reklamację dotyczącą poważnych błędów w Oprogramowaniu, które uniemożliwiają wykonywanie zasadniczych funkcji Oprogramowania, DATALOGISK w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po dostawie ma obowiązek – wedle swojego wyłącznego uznania – (1) dostarczyć za darmo nową, pozbawioną błędów wersję Oprogramowania lub (2) naprawić błąd w rozsądnym czasie i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem że może on zostać odtworzony i naprawiony przez DATALOGISK, lub (3) zwrócić opłatę z tytułu prawa do użytkowania/usługi zapłaconą przez Licencjobiorcę za dane Oprogramowanie za okres od momentu złożenia reklamacji przez Licencjobiorcę, pod warunkiem że Licencjobiorca odinstaluje Oprogramowanie i usunie wszystkie jego kopie.

Naprawa błędu może obejmować instrukcje i rekomendacje obejścia takiego błędu, tak aby nie wpływał już istotnie na użytkowanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

DATALOGISK stara się także naprawiać mniej istotne błędy i nieprawidłowości. Taka naprawa błędów itp. będzie jednak wydawana wyłącznie w formie przyszłych aktualizacji. Aby otrzymać tego typu przyszłe aktualizacje, Licencjobiorca musi wykupić abonament serwisowy, który będzie ważny w momencie złożenia reklamacji.

Prawo do użytkowania jest przyznawane dla Oprogramowania w takim stanie, w jakim się znajduje, i nie obejmuje żadnych form gwarancji, zapewnień, prawa do naprawy, środków prawnych z tytułu naruszenia, poza tymi opisanymi powyżej. W związku z powyższym Licencjobiorca nie ma prawa wnosić żadnych roszczeń przeciwko firmie DATALOGISK, poza roszczeniami określonymi powyżej, w związku z błędami i usterkami w Oprogramowaniu lub związanymi z nienaprawieniem przez DATALOGISK błędów i usterek albo gdy wykonanie i praca Oprogramowania nie są wolne od przerw lub błędów.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku firma DATALOGISK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, np. utratę spodziewanych przychodów, spodziewanych dotacji lub płatności w ogóle, utratę zysków, wartości firmy lub szkody w innych danych lub bazach danych Licencjobiorcy albo straty jakiegokolwiek innego rodzaju lub przerwy w działalności, które mogą mieć miejsce w trakcie użytkowania Oprogramowania lub w wyniku jego wadliwego/niewystarczającego funkcjonowania.

Liczba funkcji i obliczeń w Oprogramowaniu oparta jest na przepisach, zasadach i wytycznych obowiązujących w odpowiednim obszarze. Firma DATALOGISK podejmie wszelkie starania, by być stale na bieżąco z takimi zasadami, wytycznymi itp., ale NIE GWARANTUJE zapoznania się z wszystkimi zasadami, wytycznymi itp. mającymi zastosowanie do danego obszaru. Obliczenia, rekomendacje i wskaźniki mogą w niektórych przypadkach wynikać z zastosowania i interpretacji przez nią takich zasad, np. opartych na wytycznych wydanych przez organy władzy państwowej. DATALOGISK stara się, na tyle, na ile to możliwe, prawidłowo interpretować podstawowe przepisy zgodnie z obowiązującą praktyką i dobrymi praktykami rolnymi, ale ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI za wykorzystanie zasad i poprawność interpretacji, a także wyników obliczeń i wskaźników w Oprogramowaniu. LICENCJOBIORCA WYKORZYSTUJE OBLICZENIA, REKOMENDACJE I WSKAŹNIKI PODANE W OPROGRAMOWANIU DATALOGISK NA SWOJE WŁASNE RYZYKO, A FIRMA DATALOGISK zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie wobec Licencjobiorcy i stron trzecich.

DATALOGISK może w niektórych przypadkach nie wykonać złożonych obliczeń i interpretacji oraz NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BĘDĄ WSPIERAĆ WSZYSTKIE OBLICZENIA.

Zaleca się Licencjobiorcy przeprowadzenie za każdym razem profesjonalnej oceny obliczeń itp. przed podjęciem decyzji na ich podstawie.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza DATALOGISK za szkody i straty w żadnym przypadku nie może przekroczyć zapłaconej za Oprogramowanie opłaty z tytułu prawa do użytkowania/usługi.

Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności ma zastosowanie także do odpowiedzialności produktowej w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa na takie zwolnienie nie zezwalają.

DATALOGISK nie ponosi odpowiedzialności za błędy i usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi, z uwzględnieniem innego oprogramowania lub innych produktów. DATALOGISK nie odpowiada także za integrację i interakcję Oprogramowania z własnym sprzętem i środowiskiem oprogramowania Licencjobiorcy.

DATALOGISK nie odpowiada za kompatybilność Oprogramowania z nowymi wersjami, aktualizacjami itp. oprogramowania stron trzecich.

11. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez drugą stronę bezpośrednio lub pośrednio na skutek opóźnienia lub niewykonania przez stronę swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej z powodu działania siły wyższej. Siła wyższa obejmuje między innymi wojnę, mobilizację, katastrofy naturalne, strajki, lokauty, pożar, szkody spowodowane przez wodę, ograniczenia importowe i eksportowe, ataki wirusów i inne nieprzewidziane okoliczności, którym nie można zapobiec przy użyciu rozsądnych środków podjętych przez drugą stronę.

12. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez anulowanie obowiązkowej umowy dotyczącej prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego. Anulując wyżej wspomnianą umowę, Licencjobiorca automatycznie jednocześnie rozwiązuje niniejszą Umowę, a przysługujące mu prawo użytkowania wygasa po wygaśnięciu takiej umowy.

DATALOGISK może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, które wchodzi w życie w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu Umowy przez DATALOGISK wszystkie opłaty z tytułu umowy dotyczącej prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego zapłacone wcześniej przez Licencjobiorcę za okres po rozwiązaniu Umowy podlegają zwrotowi.

1.     Cesja

Licencjobiorca nie może scedować praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz stron trzecich.

DATALOGISK może scedować prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w pełni lub częściowo na rzecz stron trzecich bez uprzedniej zgody Licencjobiorcy.

2.     Naruszenie Umowy przez Licencjobiorcę

W przypadku gdy Licencjobiorca narusza niniejszą Umowę licencyjną w związku z użytkowaniem Oprogramowania, np. naruszając prawa autorskie firmy DATALOGISK poprzez wykonywanie kopii wbrew postanowieniom Umowy lub przekazanie kopii Oprogramowania stronie trzeciej albo nie regulując należności, Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z ogólnymi przepisami prawa duńskiego. DATALOGISK może także anulować przysługujące Licencjobiorcy prawo do użytkowania, po czym Licencjobiorca traci prawo do użytkowania Oprogramowania i jest zobowiązany usunąć wszystkie jego kopie i wersje.

3.     Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy oraz użytkowania Oprogramowania przez Licencjobiorcę należy przekazać do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla firmy DATALOGISK. Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem duńskim.

OBOWIĄZKOWA UMOWA DOTYCZĄCA PRAWA DO UŻYTKOWANIA/ABONAMENTU SERWISOWEGO DLA OPROGRAMOWANIA FIRMY DATALOGISK A/S

Sierpień 2020 r.

13. Zakres abonamentu

Abonament obejmuje jedynie Licencjobiorców, którzy posiadają tytuł prawny do użytkowania Oprogramowania firmy DATALOGISK zgodnie z Umową licencyjną zawartą pomiędzy stronami oraz niniejszą umową dotyczącą prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego. Prawo do użytkowania Oprogramowania DATALOGISK wymaga od Licencjobiorcy zaakceptowania i przestrzegania umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym na oprogramowanie firmy Datalogisk A/S, przy założeniu że wykupiono abonament na całe Oprogramowanie.

Aktualizacje Oprogramowania firmy DATALOGISK są wydawane przez nią na bieżąco i będą udostępniane Licencjobiorcy do pobrania przez internet. Regularna aktualizacja obejmuje także instrukcje użytkownika i pozostałą dokumentację.

Instrukcje użytkownika dostępne są na stronie www.agrinavaia.com.

Umowa abonamentu serwisowego obejmuje także codzienny dostęp do infolinii DATALOGISK, gdzie Licencjobiorca może uzyskać poradę i pomoc dotyczącą użytkowania Oprogramowania. Infolinia DATALOGISK jest otwarta we wszystkie dni robocze od 8:00 do 16:00, przy czym w piątki do 13:30. Infolinia może być jednak zamknięta w przypadku święta w firmie DATALOGISK oraz w tygodnie wystawowe.

Abonament nie obejmuje przeglądu zestawów danych i innych zadań obejmujących przetwarzanie zestawów danych przez firmę DATALOGISK.

Abonamenty serwisowe są dostępne wyłącznie dla produktów DATALOGISK, dla których zawarto umowę licencyjną, a nie tylko dla ich części.

Umowa abonamentu serwisowego jest obowiązkowa, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

14. Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

Jeżeli w umowie dotyczącej abonamentu nie stwierdzono inaczej, Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym DATALOGISK, z uwzględnieniem postanowień o wyłączeniu odpowiedzialności, prawach użytkowania itp., ma także zastosowanie do aktualizacji itp. otrzymanych przez Licencjobiorcę na mocy niniejszej Umowy.

15. Treść i częstotliwość aktualizacji

Firma DATALOGISK podejmie starania – na swój własny koszt – by regularnie aktualizować swoje oprogramowanie, z uwzględnieniem korekty błędów i nieprawidłowości oraz zmiany i aktualizacji oprogramowania i powiązanych baz danych i standardów.

Dalszy rozwój i dalsze zmiany wykonywane przez firmę DATALOGISK oparte będą na standardowym wydaniu jej oprogramowania i w związku z tym wprowadzenie specjalnych korekt i zmian w Oprogramowaniu na życzenie Licencjobiorcy nie zawsze będzie możliwe. Postanowienie to ma zastosowanie bez względu na to, czy zmiany/specjalne korekty zostały wykonane przez DATALOGISK, czy nie.

16. Opłaty i warunki płatności

Opłata z tytułu prawa do użytkowania/usługi wynika z aktualnie obowiązującego cennika DATALOGISK.

Opłata ta będzie fakturowana z góry za 12 miesięcy (okres zastosowania prawa do użytkowania/usługi). Pierwszy okres liczony jest od dnia zawarcia Umowy licencyjnej.

W przypadku zakupu dodatkowych modułów Licencjobiorca otrzyma fakturę z tytułu opłaty dotyczącej prawa do użytkowania/usługi za okres od dostawy do momentu wygaśnięcia aktualnego okresu serwisowego.

Jeżeli Licencjobiorca zechce rozwiązać niniejszą umowę dotyczącą prawa do użytkowania/usługi w odniesieniu do nadchodzącego okresu, jest zobowiązany przekazać firmie DATALOGISK wypowiedzenie najpóźniej 7 (siedem) dni po dniu wystawienia faktury podanym w fakturze za nadchodzący okres zastosowania prawa do użytkowania/okres serwisowy.

Termin zapłaty faktury wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej wystawienia. W przypadku gdy zafakturowane kwoty nie zostaną uregulowane w terminie, DATALOGISK ma prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości 1,5% miesięcznie lub ich część bez konieczności wystosowania wyraźnego żądania zapłaty odsetek. DATALOGISK naliczy opłatę z tytułu przypomnienia w wysokości co najmniej 100,00 DKK za każde przypomnienie wysłane w związku ze spóźnioną płatnością.

Jeżeli faktura nie zostanie uregulowana w terminie, DATALOGISK ma ponadto prawo – bez powiadomienia – zatrzymać wszystkie przyszłe aktualizacje itp. za nieopłacone okresy do momentu otrzymania zapłaty, a Licencjobiorca nie ma prawa użytkować/instalować aktualizacji itp. otrzymanych w nieopłaconym okresie aktualizacji. Każde naruszenie powyższego postanowienia traktowane będzie jako poważne naruszenie Umowy licencyjnej.

Opłata z tytułu prawa do użytkowania/usługi to aktualnie obowiązująca opłata ustalona przez firmę DATALOGISK.

DATALOGISK może regularnie korygować taką opłatę bez uprzedzenia. Aktualna opłata wynika z faktury. Informacje na temat kwoty opłaty można zawsze uzyskać poprzez kontakt z firmą DATALOGISK.

17. Ochrona danych 

DATALOGISK przechowuje i przetwarza dane w imieniu Licencjobiorcy. 

DATALOGISK korzysta z usług niezależnej firmy hostingowej w celu przechowywania danych Licencjobiorcy oraz udostępnia oprogramowanie w swoim imieniu.

Tylko Licencjobiorca i dedykowani współpracownicy Licencjobiorcy korzystający z udostępniania danych mają dostęp do danych Licencjobiorcy. Datalogisk nie wykorzystuje danych Licencjobiorcy do celów innych niż zaakceptowane przez Licencjobiorcę.

Przetwarzanie danych osobowych i innych danych przez Datalogisk musi być zgodne z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) (rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych) oraz powiązanych aktów i pochodnych przepisów krajowych. Datalogisk podejmie wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nie będą rozpowszechniane, udostępniane lub w inny sposób wykorzystane sprzeczne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, udostępniane stronom trzecim.

Licencjobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do oprogramowania przed nieautoryzowanym użytkownikiem lub osobą trzecią.

18. Prywatne dane i ochrona

Zapoznaj się z polityką prywatności na naszej stronie głównej, opisującą gromadzenie i wykorzystanie informacji

19. Wdrażanie aktualizacji

Zaleca się, by Licencjobiorca w celu wdrożenia aktualizacji przestrzegał ewentualnych pisemnych i ustnych instrukcji DATALOGISK oraz wytycznych. Opłata serwisowa nie uwzględnia usług dodatkowych, które zostaną wykonane przez DATALOGISK poza usługami wymienionymi w art. 1 niniejszej Umowy.

20. Szczególne ograniczenie odpowiedzialności za aktualizacje

W związku z wdrożeniem nowych wersji, aktualizacji, łat itp. wspomnianych w niniejszej umowie abonamentu serwisowego DATALOGISK nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Licencjobiorcy do pełnego wykorzystania wprowadzonych lub zleconych przez niego zmian w logice programowej lub jej częściach.

DATALOGISK nie gwarantuje kompatybilności wstecznej pomiędzy nowymi wersjami, aktualizacjami itp. lub ich funkcjonalnościami, z uwzględnieniem ewentualnych skutków dla wprowadzonych specjalnych korekt. W tym obszarze zastosowanie ma także umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym DATALOGISK.

21. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą umowę dotyczącą prawa do użytkowania/usługi w odniesieniu do przyszłych okresów zastosowania prawa do użytkowania/okresów serwisowych. Licencjobiorca jest zobowiązany przekazać firmie DATALOGISK wypowiedzenie na piśmie najpóźniej 7 (siedem) dni po dniu wystawienia faktury podanym w fakturze za nadchodzący okres zastosowania prawa do użytkowania/okres serwisowy.

Po wypowiedzeniu przez Licencjobiorcę Umowa wraz z przysługującym mu prawem do użytkowania wygasa wraz z wygaśnięciem aktualnego okresu prawa do użytkowania/okresu serwisowego.

Jeżeli Licencjobiorca nie rozwiąże niniejszej umowy na piśmie zgodnie z powyższymi postanowieniami, abonament podlega automatycznemu odnowieniu na kolejny okres prawa do użytkowania/okres serwisowy.

DATALOGISK może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, które wchodzi w życie w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu Umowy przez DATALOGISK wszystkie opłaty z tytułu umowy dotyczącej prawa do użytkowania/abonamentu serwisowego zapłacone wcześniej przez Licencjobiorcę za okres po rozwiązaniu Umowy podlegają zwrotowi.

22. Cesja

Licencjobiorca nie może scedować praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz stron trzecich.

DATALOGISK może scedować prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w pełni lub częściowo na rzecz stron trzecich bez uprzedniej zgody Licencjobiorcy.

23. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy oraz użytkowania Oprogramowania przez Licencjobiorcę należy przekazać do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla firmy DATALOGISK. Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem duńskim.

Zakupując Oprogramowanie od firmy Datalogisk A/S, instalując Oprogramowanie firmy Datalogisk A/S i regularnie płacąc opłatę abonamentową na rzecz firmy Datalogisk A/S, akceptujecie Państwo powyższe warunki.

Agrinavia.pl