fbpx
08/02/2021

Umowa na przetwarzanie danych

Umowa na przetwarzanie danych

pomiędzy klientem Datalogisk/Agrinavia, zwanym dalej „Administratorem danych

a

Datalogisk A/S (Agrinavia), nr rejestracji spółki DK87781911, zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym

(Administrator danych i Podmiot przetwarzający zwani są dalej z osobna „Stroną” i łącznie „Stronami”).

Strony zawarły niniejszą Umowę na przetwarzanie danych („Umowa”), uzgadniając, co następuje:

1. Dane osobowe i przetwarzanie danych

1.1
W ramach usług wykonywanych na rzecz Administratora danych Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora danych. Podmiot przetwarzający przetwarza kategorie danych osobowych („Dane osobowe”) w celach i poprzez podejmowanie czynności określonych w Załączniku A.

1.2
Podmiot przetwarzający może przechowywać Dane osobowe wyłącznie w ramach UE/EOG i nie ma prawa przekazywać ich do krajów poza UE/EOG bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora danych.

2. Instrukcje i poufność informacji

2.1
Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Administratora danych. Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach Podmiot przetwarzający otrzyma zlecenie na przetwarzanie Danych osobowych z uwzględnieniem ich przekazania do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej i zlecenie takie nie wynika z instrukcji Administratora danych, ale jest wymagane przez UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu Podmiot przetwarzający podlega, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o takim wymogu prawnym przed przystąpieniem do przetwarzania, chyba że zawiadomienie takie jest zabronione w oparciu o istotny interes publiczny.

2.2
Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać Danych osobowych w swoich własnych celach, chyba że w niniejszej Umowie wyraźnie uzgodniono inaczej.

2.3
Podmiot przetwarzający jest związany klauzulą poufności i bez upoważnienia nie może Danych osobowych kopiować, ujawniać ani wykorzystywać. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby wszyscy pracownicy upoważnieni do przetwarzania Danych osobowych przyjęli na siebie umowne zobowiązanie do zachowania poufności lub podlegali ustawowemu obowiązkowi w tym zakresie.

2.4
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby dostęp do Danych osobowych ograniczono do pracowników, którzy takiego dostępu potrzebują w związku ze swoją pracą.

3. Bezpieczeństwo itp.

3.1
Aby chronić Dane osobowe, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania duńskiej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych z 25 maja 2018 r., Rozporządzenia UE 2016/679 o ogólnej ochronie danych („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ustalając charakter tego typu środków, należy wziąć pod uwagę poziom techniczny w odpowiednim czasie, wydatki, charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także ryzyko w odniesieniu do praw osób fizycznych.

3.2
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa określonych w Załączniku B.

4. Podwykonawcy przetwarzania

4.1
Z zastrzeżeniem art. 4.3, Podmiot przetwarzający jest upoważniony do korzystania z usług podwykonawców przetwarzania bez konieczności uzyskania dodatkowej, pisemnej zgody Administratora danych, pod warunkiem że powiadomi Administratora danych o tożsamości potencjalnych podwykonawców przetwarzania (oraz ich potencjalnych podwykonawcach) przez zawarciem z nimi umowy oraz pod warunkiem że Administrator danych ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zatrudnienia danego podwykonawcy przetwarzania.

4.2
Zawiadomienie i wyrażenie sprzeciwu na mocy art. 4.1 należy także przekazać lub umożliwić w razie potencjalnych, planowanych zmian dotyczących uzupełnienia lub wymiany podwykonawców przetwarzania albo rezygnacji z ich zatrudniania. Sprzeciw musi dotrzeć do Podmiotu przetwarzającego najpóźniej siedem dni po otrzymaniu zgłoszenia przez Administratora danych.

4.3
Warunkiem wyznaczenia podwykonawcy przetwarzania jest zawarcie przez Podmiot przetwarzający i danego podwykonawcę przetwarzania umowy, na mocy której podwykonawca przetwarzania akceptuje takie same obowiązki z zakresu ochrony danych oraz warunki umowne, jak te określone w niniejszej Umowie, z uwzględnieniem między innymi spoczywającego na podwykonawcy przetwarzania obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie było zgodne z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz aby podwykonawca przetwarzania działał wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Administratora danych.

4.4
Podmiot przetwarzający odpowiada wobec Administratora danych za podwykonawców przetwarzania w takim samym zakresie, jak za swoje własne działania i zaniechania.

5. Wsparcie dla Administratora danych

5.1
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić Administratorowi danych pomocy w zapewnieniu zgodności z obowiązkami wynikającymi z art. 32-36 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych obowiązujących przepisów w sprawie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji (tj. zabezpieczenia, powiadomienie organów nadzoru, powiadomienie osób fizycznych, przygotowanie oceny oddziaływania ochrony danych oraz wcześniejsze konsultacje z organami nadzoru).

5.2
Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i dostępne mu informacje, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, by pomóc Administratorowi danych w wypełnieniu spoczywających na nim obowiązków prawnych wynikających z rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. odpowiedź na wnioski osób fizycznych wykonujących swoje legalne uprawnienia, z uwzględnieniem między innymi prawa dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenie przetwarzania Danych osobowych, przenoszalność danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, z uwzględnieniem profilowania).

5.3
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Administratora danych o każdym naruszeniu danych osobowych.

5.4
odmiot przetwarzający jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli ustali, że jakakolwiek instrukcja narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub inne przepisy o ochronie danych wynikające z prawa UE lub prawa państwa członkowskiego.

6. Potwierdzenie zgodności, audyty itp.

6.1
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na żądanie udostępnić Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne w celu potwierdzenia zgodności z obowiązkami przewidzianymi w niniejszej Umowie oraz obowiązujących przepisach o ochronie danych.

6.2
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, przez Administratora danych lub audytorów upoważnionych przez Administratora danych, duńskie władze lub inne właściwe organy oraz w tego typu audytach uczestniczyć. Odpowiedni audytor musi podlegać wynikającej z umowy lub prawa klauzuli poufności.

7. Odpowiedzialność i zabezpieczenie

7.1
Strony ponoszą odpowiedzialność wynikającą z duńskiego prawa.

7.2
Odpowiedzialność każdej Strony nie przekroczy 50.000.000 DKK.

8. Rozłączność postanowień

8.1
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, nielegalne lub nieważne, takie postanowienie może zostać zastąpione na drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji lub w wyniku interpretacji postanowieniem, które w największym możliwym zakresie oddaje zamiar i umożliwia wykonanie pierwotnego postanowienia. Jeżeli nie jest to możliwe, postanowienie takie należy uznać – w takim zakresie – za niestanowiące części niniejszej Umowy. Wszystkie pozostałe postanowienia oraz warunki niniejszej Umowy zachowują pełną moc prawną.

9. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

9.1
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie zawarcia i pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania przez jedną ze Stron. Umowa pozostaje jednak w mocy przez cały czas przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, nawet jeżeli przetwarzanie takie odbywa się po jej rozwiązaniu.

9.2
W momencie rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający nie może zaprzestać przetwarzania Danych osobowych do czasu, gdy dane takie nie zostaną zwrócone Administratorowi danych na wybranym przez niego nośniku lub przekazane nowemu podmiotowi przetwarzającemu wybranych przez Administratora danych. Następnie Podmiot przetwarzający jest zobowiązany usunąć wszystkie istniejące kopie Danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo UE lub państwa członkowskiego wymaga ich dalszego przechowywania.

9.3
Jeżeli po rozwiązaniu niniejszej Umowy istnieją wątpliwości co do tego, czy Podmiot przetwarzający usunął wszystkie Dane osobowe, Administrator danych może zażądać od Podmiotu przetwarzającego przedstawienia – na koszt Podmiotu przetwarzającego – raportu z audytu potwierdzającego, że przetwarzanie danych zostało zakończone oraz że Dane osobowe zostały usunięte.

Załącznik A – Informacje na temat operacji przetwarzania

  1. Osoby, których dane dotyczą, i dane osobowe

    1.1
    Podmiot przetwarzający przetwarza w imieniu Administratora danych następujące kategorie osób, których dane dotyczą („Osoby, których dane dotyczą”) oraz następujące kategorie danych osobowych („Dane osobowe”) Osób, których dane dotyczą:
KategoriaKategoria 1
Niewrażliwe kategorie danych osobowychImię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i numer subskrypcji, adres IP

2. Cel

2.1
Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe na rzecz Administratora danych w następującym celu:

– administrator danych może korzystać z oprogramowania Datalogisk/Agrinavia (Agrinavia Field, Agrinavia Map i Agrinavia MOBILE) należącego do podmiotu przetwarzającego i zarządzanego przez podmiot przetwarzający w celu gromadzenia i przetwarzania informacji o administratorze danych.Czynności związane z przetwarzaniem danych/charakter operacji przetwarzania

3. Czynności związane z przetwarzaniem danych/charakter operacji przetwarzania

3.1
Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe na rzecz Administratora danych poprzez wykonywanie następujących czynności:

przechowywanie Danych osobowych i zabezpieczenie dostępności, integralności i poufności systemów;

zapewnienie zdalnego serwisu dla użytkowników Administratora danych korzystających z oprogramowania Agrinavia;

opracowanie środków marketingowych w formie newsletterów elektronicznych]

4. Czas trwania

4.1
Strony przewidują, że Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać Dane osobowe przez cały okres automatycznego odnowienia Umowy oraz tak długo, jak długo administrator danych pozostaje klientem].

5. Usunięcie

5.1
W okresie obowiązywania Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany usunąć Dane osobowe pięć lat po zakończeniu dostępu użytkownika do oprogramowania Agrinavia.

6. Odbiorcy

6.1
Poza podwykonawcami przetwarzania wymienionymi w Załączniku A Podmiot przetwarzający może w związku z operacją przetwarzania ujawniać Dane osobowe następującym odbiorcom:

 Brak odbiorców
 Odbiorcy podani w tabeli poniżej

Nazwa odbiorcy
Adres (w tym kraj) odbiorcyKategorie Danych osobowych, jakie mogą być ujawniane odbiorcyCel ujawnienia danych odbiorcy
Curanet A/SHøjvangen 4 DK-8660 SkanderborgDane osobowe opisane w pkt. 1.1Zarządzanie użytkownikami i fakturowanie

Załącznik B – Instrukcje bezpieczeństwa

1. Środki bezpieczeństwa

1.1
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby Dane osobowe zostały usunięte z każdego systemu informatycznego, archiwum itp. w momencie, gdy dalsze przechowywanie nie służy już uczciwemu celowi (patrz: osobne instrukcje Administratora danych).

1.2
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować oraz przeszkolić odpowiednich pracowników z zakresu poufności przetwarzania Danych osobowych, a także zapewnić, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przedmiotem niniejszej Umowy i instrukcjami Administratora danych.

1.3
Ponadto Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wprowadzić następujące środki:

1.3.1
Fizyczne zabezpieczenia: Jeżeli nie są stosowane, sprzęt i jednostki należy zamknąć i/lub trzymać pod kluczem.

1.3.2
Kopie zapasowe: Należy rutynowo tworzyć kopie zapasowe Danych osobowych. Kopie takie należy przechowywać osobno oraz z należytą starannością należy zapewnić, by Dane osobowe mogły zostać przywrócone.

1.3.3
Kontrola dostępu: Dostęp do Danych osobowych należy ograniczyć poprzez techniczną kontrolę dostępu. Identyfikator użytkownika i hasło muszą mieć osobisty charakter i nie należy ich przekazywać. Należy udostępnić procedury przyznawania i anulowania dostępu.

1.3.4
Komunikacja danych: Dane osobowe należy przekazywać przy użyciu bezpiecznych łączy. Dane osobowe przekazywane poza zamkniętą sieć kontrolowaną przez Administratora danych należy zabezpieczyć poprzez ich zaszyfrowanie.

1.3.5
Zniszczenie sprzętu komputerowego: Jeżeli sprzęt lub jednostki mobilne zawierające Dane osobowe nie są już wykorzystywane do przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe należy z nich na stałe usunąć, uniemożliwiając ich odtworzenie.

 


Agrinavia.pl